Reglement 2024

 1. In het kader van het Holebifilmfestival wordt een kortfilmwedstrijd met een LGBTIQ+ thema georganiseerd. Het doel van de wedstrijd is het promoten van kortfilms met een LGBTIQ+ thema.

 2. Iedereen uit binnen- of buitenland mag deelnemen aan deze wedstrijd. Enkel juryleden van de wedstrijd en organisatoren van het Holebifilmfestival worden uitgesloten.

 3. Voorwaarden waaraan de ingezonden films moeten voldoen:

  1. Het LGBTIQ+ thema moet duidelijk in de kortfilm aanwezig zijn. Werk van alle genres wordt geaccepteerd, onder andere fictie, documentaire, animatie, videoclips en videokunst. Pornografisch getinte kortfilms zijn evenwel niet toegelaten.

  2. Alle ingezonden films, ook Nederlandstalige, moeten aangeleverd worden met ondertitels in het Engels of het Nederlands.

   • Deze ondertitels dienen bezorgd te worden als een SubRip (.srt) bestand. Dit formaat geniet de voorkeur van de organisatie. Dit laat immers toe de ondertitels in het Nederlands te vertalen.

   • Bij uitzondering worden ook films aanvaard waarbij de ondertitels visueel aanwezig zijn in het filmbestand.

   • Als laatste optie kunnen ook films aanvaard worden waarvan een eenvoudige transcriptie van de dialogen wordt bezorgd. Het formaat van aanleveren kan impliciet een effect hebben op de resultaten van de selectieprocedure.

   • Het filmfestival heeft het recht om de ondertitels te vertalen voor vertoningen.

  3. De duur van de film bedraagt minimum 2 minuten en maximum 20 minuten. In overleg met de organisatie, kunnen we hier uitzonderlijk en beperkt van afwijken. Gelieve contest@holebikort.be te contacteren. 

  4. De productie van de kortfilms in competitie moet voltooid zijn in 2021 of later. Oudere films worden niet aanvaard.

  5. De ingezonden kortfilms dienen aangeleverd te worden in een resolutie van minimaal 1280x720 pixels (HD 720p). De beeldkwaliteit moet voldoende goed zijn om op een bioscoopscherm in een filmzaal vertoond te worden. Voorts mag de film geen watermerk of andere storende elementen bevatten. Aangezien de films aan de vakjury worden getoond, is het van het allergrootste belang dat dit in optimale condities gebeurt.

  6. De kortfilm wordt ingeschreven voor de wedstrijd met instemming van de producent en regisseur. De deelnemer moet over alle rechten beschikken van de ingediende film.

  7. De deelname aan de wedstrijd is gratis.

  8. De kortfilm moet aan de organisatie aangeboden worden als download op een multimediasite of andere downloadsite of fileserver. De organisatie zal de URL in kwestie of de gedownloade materialen niet publiek beschikbaar stellen. De film moet aangeboden worden in een gangbaar video-formaat.

  9. Eén deelnemer mag verschillende films inzenden. Hiervoor dient telkens een afzonderlijk registratieformulier ingestuurd te worden.

  10. Inzendingen van vorige edities van deze wedstrijd mogen niet meer deelnemen of ingezonden worden.

 4. Door deelname geeft de inzender de toelating om de ingezonden kortfilms te vertonen tijdens de edities 2024, 2025 van het Holebifilmfestival (www.holebifilmfestival.be).

 5. Alsook geeft de inzender de toestemming om de kortfilms te vertonen in het kader van educatieve doeleinden in 2024, 2025 en 2026. Voor geen van deze vertoningen kan een vergoeding voor auteursrechten of andere rechten bekomen worden. Wel zal steeds de naam van de regisseur vermeld worden.

 6. Iedere inzender waarborgt dat hij/zij de volledige rechthebbende is van de ingezonden werken en dat het hier om origineel werk gaat en niet om een reproductie of kopie van bestaand werk. Het Holebifilmfestival kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden en kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van misbruik van auteursrechten. Wanneer een klacht ingediend wordt door derden, zal de deelnemer alle verantwoordelijkheid op zich nemen en het Holebifilmfestival vrijstellen.

 7. Hoe kan men zich inschrijven?

  1. Deelnemers dienen zich administratief in te schrijven alvorens een kortfilm in te sturen. Dit kan gebeuren door het invullen van een registratieformulier op www.holebikort.be. Inschrijven dient te gebeuren vóór 30 juni 2023. Uw inschrijving wordt bevestigd per mail. In deze mail vindt u eveneens uw inschrijvingsnummer.

  2. Uiterlijk op 30 juni 2024 moet iedere deelnemende kortfilm (met ondertitels) in het bezit zijn van het organiserend comité.

 8. Hoe worden de films beoordeeld?

  1. Eerst worden de inzendingen getoetst aan de hoger gestelde voorwaarden.

  2. Vervolgens zal de organisatie een preselectie maken. Deze preselectie is in handen van de organisatoren van de wedstrijd en gebeurt uitsluitend na het bekijken van de film door ten minste drie leden van het organiserend comité. Deze shortlist zal dan nadien aan de jury voorgelegd worden.

  3. Een professionele jury maakt uit deze preselectie een selectie van de beste films. Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de organisatie en jury.

  4. U wordt ten laatste op 20 september 2024 per mail op de hoogte gesteld of uw film al dan niet weerhouden is.

  5. Wanneer geen enkele inzending voldoet, behoudt het organiserend comité zich het recht voor om geen winnaar aan te duiden.

  6. De selectie van de jury zal vertoond worden op de prijsuitreiking van Holebikort 2024.

  7. Het aanwezige publiek zal tenslotte de uiteindelijke winnaar bepalen. In geval van een ex aequo bij de publieksstemming is de volgorde zoals origineel gequoteerd door de jury bepalend.

  8. Naast de publieksstemming, selecteert de jury in samenspraak met de organisatie een winnaar voor de ‘Bravery Award’ en de ‘Thema Award’.

   De Thema Award wordt uitgereikt aan de beste kortfilm in het thema van het Holebifilmfestival. Voor Holebikort 2024 is dit thema ‘Studenten Films’.

 9. Prijzen

  1. Het prijzengeld is als volgt:

   • De winnaar ontvangt de som van 2.000 euro

   • De winnaar van de ‘Thema Award’ ontvangt 500 euro.

  2. Het uitgereikte geldbedrag is bestemd voor de regisseur en zal enkel op rekening van de regisseur uitbetaald worden.

 10. Over aangelegenheden niet voorzien in dit reglement wordt beslist door het organiserend comité van de wedstrijd. Zij zullen hun beslissing toelichten indien de deelnemer aan de wedstrijd dit wenst. Betwistingen i.v.m. dit reglement kunnen uitsluitend via aangetekend schrijven. Door deelname verklaart de betrokkene zich akkoord met dit reglement en met de beslissingen van de organisatie en jury.

 11. Meer inlichtingen zijn te bekomen via mail : contest@holebikort.be en zijn te vinden op volgende website : www.holebikort.be

 12. De bekendmaking van de winnaar en prijsuitreiking zal plaats hebben op een nader te bepalen plaats en datum in november 2024. Elke deelnemer zal daarop uitgenodigd worden. De prijs wordt aan de winnende regisseur overhandigd.

 13. Dit reglement wordt ter beschikking gesteld in het Nederlands en in het Engels. In geval van discussie is het Nederlandstalige reglement bepalend en correct.

© 2024 – Holebifilmfestival - Privacy Statement

Ontworpen door Ivan Daes